Ordningsregler

Bilparkering

De parkeringsplatser som finns inom samfälligheten är avsedda för föreningens medlemmar samt för besökande. Endast korttidsparkering är tillåten, och eftersom platserna är relativt få bör garageplatserna utnyttjas i möjligaste mån.

Parkering utanför parkeringsplatserna, det vill säga på körvägar, gångvägar samt vändplaner är förbjuden. Att tillfälligt köra in till respektive fastighet för lastning och lossning är tillåtet.

Garage

Det är föreningens garage, och varje hus disponerar ett. Garagen är bara till för att parkera motorfordon, och alltså inte ett allmänt förrådsutrymme. Dock får man under en kortare period på två veckor, disponera sin garageplats för tillfällig förvaring.

Trafik

Inom området bor många barn och sikten är ofta skymd. Tänk därför på att iaktta största möjliga försiktighet och ha lägsta möjliga hastighet vid all trafik inom området, såväl med bil som mc, moped och cykel.

Biltrafik på gångvägarna in till fastigheterna är endast tillåten för tillfällig lastning och lossning. Tomgångskörning inom samfällighetens område är liksom i Stockholms stad tillåten i endast en minut.

Skötsel av gemensamma ytor

Skötseln av de gemensamma ytorna sker dels genom två gemensamma städdagar höst och vår, dels genom kontinuerlig skötsel under sommaren efter upprättat schema. Styrelsen svarar för upprättande av schema och planer, samt för kallelser till både gemensamma städdagar, sommarskötsel och gräsklippning.

Det är obligatoriskt för boende i samfälligheten (minst en person från varje fastighet) att deltaga vid de gemensamma städdagarna, sommarskötseln och gräsklippningen. Har man inte möjlighet att deltaga vid de gemensamma städdagarna och sommarskötseln kontaktas någon i styrelsen. När det gäller gräsklippningen byter man tid med en granne.

Gemensamma redskap

Inom samfälligheten finns en del gemensamma redskap, som förvaras i föreningens förråd vid garagen. För att sköta de gemensamma gräsytorna finns en gräsklippare samt en grästrimmer. Instruktioner för användande och skötsel av dessa finns i förrådet.

Föreningen har dessutom två stegar som står till medlemmarnas förfogande. För att ge samtliga möjlighet att nyttja stegarna, är det väsentligt att sköta bokningslistan som finns i förrådet.

Sophantering & Tidningsåtervinning

Samfälligheten har nedgrävda avfallsbehållare där generellt hushållsavfall slängs. Varje fastighet har nyckel för att kunna låsa upp inkastet till behållarna, som alltid är låst. Sophämtning sker en gång per vecka.

Bredvid de nedgrävda behållarna finns ett kärlskåp med behållare för matavfall. Här får endast matavfall slängas, i för ändamålet avsedda papperspåsar. Matavfallspåsar finns att hämta i samfällighetsförrådet (i garagelängan vid vändplanen i slutet av Knäckepilsgränd). Även matavfallsbehållarna töms veckovis.

Tidningspapper slängs i pappersåtervinningen, de gröna plastcontainrarna vid garagen. Pappersåtervinningen töms en gång i månaden. Kartonger och liknande slängs på närmaste återvinningsstation.

Övriga sopor kastas på närmaste återvinningsstation.

Boendemiljö

För en trivsam boendemiljö bör vi inte använda maskinell utrustning, exempelvis gräsklippare, före kl. 09.00 och efter kl. 21.00.

Vid in- och utflyttning ska de som flyttar ut informera de nyinflyttade om samfälligheten och dess regler. Förslagsvis kan denna information lämnas till de nyinflyttade. Någon från styrelsen besöker även de nyinflyttade och hälsar dem välkomna.

Växter i tomtgränsen

Gång- och bilvägar måste hållas tillgängliga. Häckarna måste därför underhållas så de inte växer ut över gångar eller bilvägar så att de försvårar för boende att använda dem. Om en tomtägare trots tillsägelse inte åtgärdar problemet kan styrelsen låta klippa häcken och påföra kostnaden för detta på tomtägaren.