Information

Vår samfällighetsförenings uppgift är att förvalta våra gemensamhetsanläggningar; vägar, vatten- och avlopp, parkering, garage, trädgårdsanläggningar, lekplatser och TV. Föreningens verksamhet regleras av samfällighetslagen kompletterad med våra stadgar.

Styrelsen

I enlighet med samfällighetslagen har föreningen en vald styrelse. Denna styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter, vilka väljs vid den årliga föreningsstämman. Stämman hålls normalt i slutet av september.

Ordförande och kassör utses av stämman för en mandatperiod om två år med växelvis val. Övriga ledamöter väljs för ett år att ingå i styrelsen utan specificerad funktion.

Vid den årliga föreningsstämman väljs för ett år i taget även två revisorer, två revisorssuppleanter och två personer till valberedningen.

Föreningsavgift

Kostnaderna för förvaltningen av gemensamhetsanläggningen täcks av föreningsavgiften. Avgiften betalas kvartalsvis i förskott, det vill säga före utgången av mars, juni, september resp december månad.

Vatten & avlopp

Föreningen svarar för abonnemanget för vatten och avlopp inom området mot Stockholm Vatten AB.

I föreningsavgiften ingår kostnad för avlopp samt för preliminär vattenförbrukning. Avläsning av varje fastighets vattenmätare görs en gång per år (under juni månad) av styrelsen. Efter avräkning får fastigheterna antingen en återbetalning eller en tilläggsdebitering, beroende på den individuella förbrukningen.

Elförbrukning

Kostnaderna för el är gemensamma vad avser förbrukningen för garagen samt för belysning som tillhör samfälligheten. För att hålla elkostnaderna på en rimlig nivå har stämman beslutat att eventuell kupé- och motorvärmare ska anslutas via tidur.

Bilparkering

De parkeringsplatser som finns inom samfälligheten är avsedda för föreningens medlemmar och för våra besökande. Endast korttidsparkering är tillåten och eftersom platserna är relativt få skall garageplatserna utnyttjas i första hand.

Parkeringstillstånd krävs för att ha rätt att parkera på utomhusparkeringarna. Tillståndet placeras väl synligt innanför bilens framruta.

Varje hushåll har ett boendetillstånd och ett besökstillstånd att nyttja.Boendetillståndet får användas av boende för att fritt parkera på de markerade platserna i samfälligheten, besökstillståndet får endast användas av besökare och tillåter parkering i max 24 timmar på de markerade platserna i samfälligheten.

Om man vid speciella tillfällen har fler besökare kan styrelsen utfärda tillfälliga besökstillstånd för kortare perioder. Kontakta i så fall ordförande eller kassör.

Det är inte tillåtet att parkera på andra ställen än markerade platser. Det vill säga, parkering på körvägar, gångvägar och vändplaner är förbjuden. Att tillfälligt köra in till respektive fastighet för lastning och lossning, i max 30 minuter, är tillåtet. Detta gäller även hantverkare.

Parkeringsbolaget Estate Parkering AB kontrollerar vårt område dygnet runt. Det är alltså viktigt att du parkerar på anvisad plats, med tillståndet väl synligt i framrutan om du står parkerad på utomhusparkeringen för att undvika kontrollavgift.

Garage

Samfälligheten har 45 garage och varje hus disponerar varsitt. I garaget får man av försäkringsskäl endast förvara motorfordon och till detta tillhörande material. Vi ber dig att i första hand alltid använda garaget som parkeringsplats då vi har ont om utomhusplatser.

Trafik

Inom området bor många barn och sikten är ofta skymd. Tänk därför på att iaktta största möjliga försiktighet och ha lägsta möjliga hastighet vid all trafik inom området, såväl med bil som mc, moped och cykel.

Biltrafik på gångvägarna in till fastigheterna är endast tillåten för tillfällig lastning och lossning. Tomgångskörning inom samfällighetens område är liksom i Stockholms stad tillåten i endast tre minuter.

Bredbandsnät/TV

Föreningen är ansluten till ComHems Bredbandsnät (”3-hål-i-väggen”). Systemet erbjuder följande tjänster:
1) TV
Analog TV (grundutbud av kanaler ingår)
Digtal-TV (grundutbud av kanaler ingår)
Fler kanaler kräver abonnemang

2) Bredband (Internetanslutning med nedströmshastighet 50 Mbit/s ingår)
Högre hastigheter kräver abonnemang

3) Telefoni (telefonabonnemang via bredbandet ingår)
Samtalskostnader och övriga tjänster tillkommer

I varje fastighet finns två uttag. Från dessa kan ett flertal TV apparater, boxar osv. anslutats via en s.k. T-kontakt.
ComHems uttag får endast flyttas av behörig installatör. Systemet har stöd för två ComHem uttag per fastighet.

För ytterligare information besök www.comhem.se

Sophantering & Tidningsåtervinning

Samfälligheten har en gemensam sopstation där allt hushållsavfall slängs. Varje fastighet har nyckel för att kunna låsa upp sopstationen som alltid är låst. Sopstationen töms varje vecka. Övriga sopor slängs på närmaste återvinningsstation.

Tidningspapper slängs i pappersåtervinningen, de gröna plastcontainrarna vid garagen. Pappersåtervinningen töms en gång i månaden. Kartonger och liknande slängs på närmaste återvinningsstation.

Boendemiljö

För en trivsam boendemiljö bör vi inte använda maskinell utrustning, exempelvis gräsklippare, före kl. 09.00 och efter kl. 21.00.

Övrigt

Stämmoprotokoll, stämmobeslut, styrelseprotokoll och annan information finns på sam- fällighetens hemsida. Lista på kontaktpersoner angående kabeltv/bredband, snöröjning, el/belysning, maskiner och sophantering finns också på hemsidan.

www.enbusken-se.preview-domain.com

Försäkringar

Föreningens egendom i form av garage, lekplatsutrustning, centralantennanläggning, VA-ledningar ooc så vidare är försäkrade mot brand, vattenskada samt inbrott. Enskild egendom som förvaras i garage är oförsäkrad. I försäkringen ingår även ansvarsförsäkring för styrelse samt rättsskydd för privatperson gentemot föreningen och vice versa.

Via Villaägarnas riksförbund är föreningens medlemmar olycksfallsförsäkrade under deltagande i föreningens verksamhet, samt under den direkta färden till och från densamma.

Villaägarnas riksförbund

Föreningen är ansluten till Villaägarnas riksförbund. Villägarna verkar för opinionsbildning, och ger bland annat föreningen tillgång till expertis i frågor som avser juridik, energi, lantmäteri och byggteknik..

Skötsel av gemensamma ytor

Skötseln av de gemensamma ytorna sker dels genom två gemensamma städdagar höst och vår, dels genom kontinuerlig skötsel under sommaren efter upprättat schema. Styrelsen svarar för upprättande av schema och planer, samt för kallelser till både gemensamma städdagar, sommarskötsel och gräsklippning.

Det är obligatoriskt för boende i samfälligheten (minst en person från varje fastighet) att deltaga vid de gemensamma städdagarna, sommarskötseln och gräsklippningen. Har man inte möjlighet att deltaga vid de gemensamma städdagarna och sommarskötseln kontaktas någon i styrelsen. När det gäller gräsklippningen byter man tid med en granne.

Vinterunderhållet sker via entreprenör, som vid behov ombesörjer snöröjning och sandning.

Gemensamma redskap

Inom samfälligheten finns en del gemensamma redskap, som förvaras i föreningens förråd vid garagen. För att sköta de gemensamma gräsytorna finns en gräsklippare samt en grästrimmer. Instruktioner för användande och skötsel av dessa finns i förrådet.

Föreningen har dessutom två stegar som står till medlemmarnas förfogande. För att ge samtliga möjlighet att nyttja stegarna, är det väsentligt att sköta bokningslistan som finns i förrådet.

Övrigt

Vid in- och utflyttning ska de som flyttar ut informera de nyinflyttade om samfälligheten och dess regler. Förslagsvis kan denna information lämnas till de nyinflyttade. Någon från styrelsen besöker även de nyinflyttade och hälsar dem välkomna.

Hässelby, juli 2015

Styrelsen för Enbusken